waterput.punt.nl
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
   
   
   
  Op 27 maart 2012 is er wetsvoorstel geplaatst (nr 33 215), die al 1,8 miljard euro vrijmaakt voor de ESM-pot. Deze wet zou op 30 mei 2012 horen in te gaan. Het is me nog niet bekend of dit wetsvoorstel al is goedgekeurd.
  "Nr. 1
  VOORSTEL VAN WET
  27  maart 2012
   
  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.
   
  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
   
  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012, samenhangend met de instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM); "  

  bron: overheid.nl
   
  Op 2 mei is er een verslag gekomen van de financiële commissie nadat ze met de verschillende fracties over het ESM-verdrag hebben gesproken. Je kunt het lezen op: Officiële bekendmakingen
   
  Op 16 mei 2012 maakte Wilders bekend dat hij het ESM-verdrag té belangrijk vindt om door een demissionair kabinet te worden goedgekeurd. Zeker ook omdat er 41 stemmen waren die ook tegen deze gang van zaken waren.  


  Lees meer...
  Op 17 maart 2012 is er een demonstratie geweest tegen het ESM-verdrag, waarbij er een korte mars werd gehouden vanaf het Malieveld via het Ministerie van Financiën naar het Plein. De tekst van Rudo de Ruiter zijn speech kun je terug vinden op: http://www.courtfool.info/nl_ESM_Ratificatie_besluit_parlement.htm#chap4

  De volgorde van de videos is vrij willekeurig. Er zijn ook een stel foto's te bekijken en wel op: http://www.imagine2b.com/eerste-fotos-anti-esm-malieveld-den-haag/
   
   


   

  Lees meer...
   
  Hierbij enkele ontwikkelingen rondom de strijd tegen de ratificatie van het ESM-verdrag. Zo is er een nieuw krachtig youtube-filmpje verschenen van dezelfde Duitse makelij als de eerste (1), die allerlei andere aspecten onder de aandacht brengt.
   

   
   
  Ook heeft Ad Broere, de econoom die de stop-het-ESM-verdrag petitie heeft opgestart een nieuw artikel geschreven waarin hij de eerste en de tweede versie van het ESM-verdrag met elkaar vergelijkt (2). Zo noemt hij ook nog even dat niet alleen de invoering van het ESM-systeem een jaar vervroegd is naar juli 2012, maar dat ook nog eens, er niet voor één, maar twee periodes al dient te worden ingelegd. Voor Nederland komt dat neer op zo'n 1,8 miljard euro per 1 juli te betalen.
   
  Als er dan ook echt gebruik gemaakt gaat worden van het ESM, kan er zo 40 miljard gestort moeten worden, en ook dat hoeft niet het laatste bedrag te zijn. Dit verdrag is zó bizar dat het alleen overtroffen wordt door de onverschilligheid van de Europese burgers over dit verdrag. Erg typisch allemaal.
   
  Verder heeft Rudo de Ruiter een mooi overzichtje gemaakt van alle parlementsleden om later te kunnen zien wie er meegeholpen heeft met het wegsluizen van vele miljarden euro's naar het Luxemburgse ESM-systeem zonder dat we goed kunnen controleren wat er nou eigenlijk echt allemaal mee gebeurt, zoals de Algemene Rekenkamer laatst nog zei. Dat lijstje kun je zien op de site van de Courtfool (3)
   
  Verder is er een demonstratie gepland in Den Haag op zaterdag 17 maart, om 12.30 op het Malieveld (4). Daarnaast is ook de website Gezonde Economie.nl een aanrader om meer inzicht te krijgen in de financiële situatie van Nederland en de EU (5).
   
  VOETNOTEN
  Lees meer...
  Vooralsnog hebben drie politieke partijen zich uitgesproken tegen ratificatie van het ESM-verdrag; de SP, de PvdD en de PVV. Wat is nu eigenlijk het standpunt van Groen Links met betrekking tot het ESM-verdrag? Hieronder volgt een antwoord van de persvoorlichter van de tweede kamer fractie van Groen Links, gestuurd op 29 februari 2012:

  "Beste mevrouw Z.,

  Bedankt voor uw e-mail aan GroenLinks waarin u uw zorgen uit over het ESM en het gebrek aan democratie in Europa. Ik kan me goed voorstellen dat dit tot ongerustheid leidt. Ook GroenLinks blijft de situatie natuurlijk kritisch volgen.

  GroenLinks ziet liever een andere oplossing voor de eurocrisis, waarbij de Europese Commissie het voortouw neemt. Het reddingswerk voor de euro brengt al te veel achterkamertjespolitiek met zich mee. We pleiten dan ook voor een gemeenschapsaanpak bij de eurocrisis mét democratische legitimiteit. Het is daarom noodzakelijk dat hervormingen niet buiten het raamwerk van de huidige Europese Unie vallen, zoals het permanent noodfonds ESM. Bij nieuwe afspraken zoals het 'pact voor de euro' en bij nieuwe instituties zoals het ESM moet de Europese Commissie een centrale rol krijgen. Alleen de Commissie kan de eurozone een besluitvaardige economische regering bieden, die democratisch gecontroleerd wordt door het Europees Parlement.

  Het is echter onjuist dat de regeringen geen enkele controle hebben over het ESM, en we als zodanig soevereiniteit zouden opgeven. De bestuursleden van het ESM worden gevormd door de ministers van financiën van de lidstaten. Die worden op hun beurt door nationale parlementen gecontroleerd. Binnen het ESM is een meerderheid van 80% nodig om tot besluiten te komen.

  Ook bestaat er vaak de misvatting dat het ESM landen op ieder moment kan verplichten om nog meer kapitaal te storten. Dat is onjuist. Het ESM heeft een totale leencapaciteit van 500 miljard. Daarvoor is 700 miljard aan beschikbaar kapitaal nodig. De constructie van het ESM ziet er als volgt uit. Het totale budget bestaat uit 500 miljard euro, waarvan 80 miljard daadwerkelijk gestort wordt. De rest van dit bedrag is opvraagbaar, m.a.w. hiervoor staan de deelnemende eurolanden garant. Deze garantstelling gaat per aandeel. Nederland staat garant voor 5,72% procent van de aandelen, in totaal 40 miljard Euro. Naast die garantstelling stort Nederland 4,6 miljard euro, wat gestort wordt in vijf gelijke delen tussen 2013 en 2017.

  Daarbij komt dat het ESM al in een tijdelijke vorm bestaat. Het zogenaamde ESFS (het noodfonds waaruit Portugal en Ierland zijn gesteund) bestaat al. Net als bij het ESFS geldt ook voor het ESM dat iedere verhoging van het fonds of nieuwe bevoegdheden voor het fonds door de lidstaten moeten worden goedgekeurd.

  In de huidige crisis is GroenLinks van mening dat een permanent noodfonds nodig is voor een stabiele euro. Hoe hoger de garanties zijn die gesteld worden, hoe minder speculatie er zal zijn. Dit is goed voor de Europese welvaart. Hoe sterker dat fonds is, des te kleiner is de kans dat het ook echt ingezet hoeft te worden. Als financiële markten weten dat landen met hoge schulden door het fonds kunnen worden bijgestaan, hebben investeerders meer zekerheid dat zij hun geleende geld ook daadwerkelijk terugkrijgen. Rentes op staatsobligaties blijven dan relatief laag, waardoor de kans kleiner is dat een land daadwerkelijk hoeft aan te kloppen bij het ESM.

  GroenLinks heeft er wel voor gepleit om een permanent noodfonds niet in een apart verdrag, maar binnen het raamwerk van de Europese Unie op te bouwen, zoals ik hierboven ook heb omschreven. Op die manier zou er sterkere democratische controle zijn door het Europees Parlement. Aangezien enkele lidstaten waaronder het Verenigd Koninkrijk niet wilde instemmen met een echt fonds van de EU, is het ESM in deze vorm voorgesteld. Uiteraard zet GroenLinks zich in voor een democratisch legitieme ESM in.

  Mocht u nog meer informatie willen over GroenLinks haar standpunt over de eurocrisis, dan kunt u altijd kijken in het Dossier Eurocrisis

  Tot slot wil ik u nogmaals bedanken voor uw reactie en betrokkenheid.

  Met vriendelijke groet,

  Joris den Ouden
  Publieksvoorlichting
  Tweede Kamerfractie GroenLinks"
   
   

  Lees meer...
  Als je het ESM-verdrag zo leest zijn er allerlei typische gekkigheidjes (1). In deze bijdrage wil ik even stil staan bij de rol van Italië. Italië is na Duitsland en Frankrijk de grootste economie van Europa. Nederland volgt op de vijfde plaats na Spanje.
   
  Zoals we weten gaat het economisch niet al te best met Italië, maar desondanks zou Italië indien het verzoek zou komen vanuit de ESM-'raad van gouverneurs' voor maximaal 125 miljard euro moeten bijdragen aan dit fonds, op dezelfde manier als Nederland 40 miljard zou moeten bijdragen.
   
  Stel je toch eens voor dat er inderdaad een verzoek zou komen, dan moet Italië zich nog verder in de schuld gaan steken om dergelijke kolossale bedragen te kunnen gaan betalen. Dan zou het nog zomaar kunnen dat Italië het hulpvragende land wordt, waardoor het eerst zelf 18% van het totale schuldbedrag dient te betalen voordat het geld kan terugkrijgen.
   
  In eerste instantie wordt er 80 miljard gestort in het fonds. Dit zou aanvankelijk in 5 jaar bij elkaar gespaard mogen worden, maar er zijn stemmen opgegaan om maar meteen twee periodes te storten in één jaar. Voor Nederland betekent dat, dat er in één keer 1,8 miljard dient te worden gestort (2). Voor Italië, die 17,9% van die 80 miljard mag inbrengen betekent dat (2x 2,86 miljard= ) 5,7 miljard euro.
   
  Het mag misschien wat cynisch klinken, maar de bankensector lijkt hier wel bij te varen. Ten eerste is daar een pot van 80 miljard euro waar de nodige rente op kan worden gevangen. Daarnaast moeten de landen uit de werkelijke economie 80 miljard ophoesten, en kunnen ze niet net zoals onze vrienden van het ECB het geld gewoon via leningen en garanties scheppen. Dit kan inhouden dat sommige landen wellicht nog wat meer leningen moeten afsluiten om deze bedragen bij elkaar te schrapen. Ook kan een land ervoor kiezen nog eens extra te bezuinigen waardoor hun land nog eens verder wordt uitgemolken.  Lees meer...
   
  Het ESM-verdrag is een verdrag dat om meerdere redenen 'bijzonder' is. Op de site van Courtfool (1) kun je daar een mooie analyse van aantreffen. In deze bijdrage wil ik aandacht schenken aan het democratische gehalte van dit Europese verdrag.
   
  Ten eerste kan gesteld worden dat het Europees parlement er weinig over te zeggen heeft omdat het ESM-verdrag geen EU-verdrag is, maar een verdrag van de Euro-landen, en zoals we weten zijn er meer EU-landen dan eurolanden. De democratische controle vindt dan ook niet plaats via de EU of het Europarlement. De Algemene Rekenkamer schreef recent de eerste en tweede kamer nog aan over de enorme zwaktes in het ESM-verdrag m.b.t. de controle-mogelijkheden voor de geldstromen.
   
  De enige 'democratische' vertegenwoordiging lijkt plaats te vinden via de ministers van financiën, die als zogenaamd 'gouverneur' lid is van de Raad van Gouverneurs. In het geval van Nederland houdt dat in dat Nederland een stem heeft van 5,7%.
   
   
  In het verdrag wordt gesproken over stemmingen waarbij besluiten kunnen worden genomen op basis van 80% van de stemmen. In principe is het dus mogelijk dat een tegenstem van Nederland geen enkele invloed heeft op de manier waarop onze miljarden worden besteed. 
   
  Aanvankelijk 4,6 miljard bij eerste storting, maar dat kan snel verhoogd worden naar 40 miljard indien dat nodig is, en bovendien kan de raad van gouverneurs, samen met de Raad van Bewind van het ESM besluiten de bedragen te verhogen (2,3).
   
  Er is dus geen sprake van een vetorecht. Zo kan een land gedwongen worden om miljarden over te maken op de Luxemburgse rekening van het ESM en wel binnen de inmiddels beroemde 7 dagen (4). Als een land niet aan zijn verplichtingen kan voldoen verliest het bovendien haar stemrecht (5).
   
  Ook al wordt het ESM-kapitaal beheerd door de raad van Gouverneurs, de Raad van Bewind en de Directeur, toch verschijnt de Europese Commissie ook enkele malen in het verdrag. Welke rol spelen zijn?
   
  DE EUROPESE COMMISSIE IN HET ESM-VERDRAG
  Tijdens vergaderingen mag een vertegenwoordiger van de Europese Commissie aanwezig zijn.  Zoals in artikel 5.3. staat te lezen:
  "Het lid van de Europese Commissie belast met economische en monetaire zaken en de president van de ECB, alsook de voorzitter van de Eurogroep (indien hij niet de voorzitter van de Raad van gouverneurs of een gouverneur is), mogen aan de vergaderingen van de Raad van gouverneurs deelnemen als waarnemers. "
  De Europese Commissie heeft dus geen stemrecht en dus ook geen directe invloed op de besluitvorming. Als de Europese Commissie niets te zeggen heeft binnen het ESM, heeft het Europees Parlement al helemaal niets te zeggen, want haar taak is het controleren een aansturen van de Europese Commissie. 
   
  De Europese Commissie kan samen met het ECB ook vragen om een spoedstemprocedure indien zij menen dat de eurozone in gevaar dreigt te komen:
   
  "4. In afwijking van lid 3 wordt gebruik gemaakt van een spoedstemprocedure indien de Commissie en de ECB beide concluderen dat als niet dringend een besluit tot verlening of tenuitvoerlegging van financiële bijstand, zoals gedefinieerd in de artikelen 13 tot en met 18, wordt vastgesteld, zulks de economische en financiële duurzaamheid van de eurozone in gevaar kan brengen.
   
  Voor de aanneming van een besluit in onderlinge overeenstemming door de Raad van gouverneurs als bedoeld in artikel 5, lid 6, onder f) en g), en de Raad van bewind volgens die spoedprocedure is een gekwalificeerde meerderheid van 85% van de uitgebrachte stemmen vereist.
   
  Indien gebruik wordt gemaakt van de in de eerste alinea bedoelde spoedprocedure, gebeurt een overdracht van het reservefonds en/of het volgestorte kapitaal naar een noodreservefonds om een buffer te vormen die specifiek als doel heeft de risico's die voortkomen uit de uit hoofde van die spoedprocedure verleende financiële steun af te dekken.
   
  De Raad van bewind kan besluiten het noodreservefonds af te schaffen en de inhoud ervan weer aan het reservefonds en/of het volgestorte kapitaal over te dragen. "
   
  In hoofdstuk 4 wordt gesproken over de procedure die gevolgd dient te worden indien er geld beschikbaar gesteld moet worden voor een bepaald land. Interessant genoeg verschijnt hier opeens weer de Europese Commissie. In een artikel waarna elders in het verslag regelmatig wordt verwezen, namelijk 13.3 staat het volgende:
  "Indien een besluit overeenkomstig lid 2 wordt vastgesteld, draagt de Raad van gouverneurs de Europese Commissie op om - in overleg met de ECB en, steeds als dit mogelijk is, samen met het IMF - met het betrokken ESM-lid te onderhandelen over een memorandum van overeenstemming waarin de aan de financiële-bijstandfaciliteit verbonden voorwaarden worden beschreven.
   
  In de inhoud van het memorandum van overeenstemming worden de ernst van de aan te pakken zwakke punten en het gekozen financiële-bijstandinstrument aangegeven. Tegelijkertijd stelt de directeur van het ESM een door de Raad van gouverneurs aan te nemen voorstel voor een akkoord over een financiële-bijstandfaciliteit op waarin de financiële en andere voorwaarden en de keuze van instrumenten zijn vastgelegd.
   
  Het memorandum van overeenstemming is volledig consistent met de maatregelen tot coördinatie van het economische beleid waarin het VWEU voorziet, in het bijzonder met alle rechtsbesluiten van de Europese Unie, met inbegrip van adviezen, waarschuwingen, aanbevelingen of besluiten die tot het betrokken ESM-lid worden gericht."
  Hieruit leid ik af dat de ESM-beheerders (Raad van Gouverneurs, Raad van Bewind en Directeur) als het ware een opdracht geven aan de Europese Commissie om de voorwaarden op te stellen voor een lening, of de steun uit de ESM-kas. Daar komen dan ook weer die ECB (6) en IMF bij kijken. Twee organisaties die ook zeker geen smetteloos imago hebben.
   
   
   
  In artikel 13.4 wordt verder gesteld dat de Europese Commissie uiteindelijk haar handtekening zet onder het memorandum tussen het noodlijdende land en de ESM-kas, met toestemming van de Raad van Gouverneurs.
   
  Verder heeft de Europese Commissie ook als taak om toezicht te houden op de naleving van dit memorandum:
  13.7. De Europese Commissie wordt ermee belast om - in overleg met de ECB en, steeds als dit mogelijk is, samen met het IMF - toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden die aan de financiële-bijstandfaciliteit verbonden zijn. 
  De Europese Commissie lijkt hierin niet zozeer besluitvormende macht te hebben, maar eerder uitvoerende macht. Zou het Europees Parlement hier dan toezicht op moeten houden? Maar hoe wordt dan aangepakt met bijvoorbeeld de niet-eurolanden-parlementariërs, mogen die ook meestemmen? Wordt er sowieso wel gestemd, en waarover dan wel? Misschien over de voorwaarden die de ECB, het IMF en de Commissie samen hebben bedisseld? Vaag. vaag.
   
   
   
  Zodra er geld is uitgeleend besluit de Raad van Bewind op voorstel van de directeur en op basis van onderzoek van de Europese Commissie of ze de kredietlimiet misschien toch maar niet eens moeten wijzigen (zie art. 14.6).
   
  De Europese Commissie wordt in een ander artikel (16.5) opnieuw genoemd in verband met een onderzoek dat zij dienen te verrichten:
  "16.5 Op voorstel van de directeur en na ontvangst van een verslag van de Europese Commissie overeenkomstig artikel 13, lid 7, neemt de Raad van bewind in onderlinge overeenstemming een besluit over de uitbetaling van de na de eerste tranche volgende tranches van de financiële bijstand."
  In de aanvangsoverwegingen wordt het volgende gesteld over de Europese Commissie waaruit valt af te leiden dat de Europese Unie klaarblijkelijk toestemming heeft gegeven dat hun Europese Commissie de taken mag vervullen die genoemd zijn in het verdrag.
  "(10) Op 20 juni 2011 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie de Verdragsluitende partijen gemachtigd de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank ("ECB") te verzoeken de in dit Verdrag vastgestelde taken te vervullen. "
  (17) Het post-programmatoezicht zal worden uitgeoefend door de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie binnen het kader dat in de artikelen 121 en 136 VWEU is vastgelegd, 
  VOETNOTEN
  (3) Positie Groen Links t.o.v. ESM-verdrag
  (4) Zie artikel 9.4 in het verdrag (http://waterput.yolasite.com/resources/pdf/10-tesm2.nl12.pdf)
  (6) De ECB die op 29 februari 2012 weer helemaal los ging in haar geldscheppingswaanzin door 529 miljard euro uit te lenen aan 800 banken (zie ook RTL: ECB bestrijdt met geldpers de financiële crisis). Op deze manier worden banken opnieuw beloond voor hun roekeloze gedrag. Waarom geeft de ECB dit geld niet aan de burgers van de verschillende landen? Daar kunnen heel wat hypotheken van afbetaald worden. Alleen de burgers moeten gewoon werken voor hun geld, en krijgen geen donaties of 0,01% rente-deals.

  Lees meer...
   
   
  NA DE UITZENDING VAN ÉÉN VANDAAG
  Op 27 februari was er iets uitzonderlijks op de TV. In een uitzending van Eén-vandaag werd namelijk aandacht besteed aan het ESM-verdrag. Hieronder kun je de uitzending nog eens bekijken.
   
  sitestat
   
  In die uitzending was ook aandacht voor de mening van de Algemene Rekenkamer. Deze bleek allerminst enthousiast over dit verdrag omdat het té onduidelijk was hoe de controle op het uitgegeven geld zou plaatsvinden. Namens de Algemene Rekenkamer, hebben Kees Vendrik en Saskia Stuiveling is er een brandbrief gestuurd naar zowel de eerste als tweede kamer.
   
  RELATIEVE MEDIASTILTE
  Je zou zeggen dat dit de Nederlandse pers toch zou moeten wakker schudden, maar één dag na deze uitzending lijkt het nieuwsbericht door weinig kranten te zijn opgepikt. Probeer maar eens te googlen en je vindt alleen maar de resultaten van de alternatieve websites, en van enkele sites zoals BNR-nieuwsradio (1), Controllers (5) en Accountancy Nieuws (2). Op deze site is wel de brief terug te vinden van de Algemene Rekenkamer naar de Eerste en Tweede Kamer (3).
   
  Ik heb gezocht bij Trouw, de Gelderlander, Algemeen Dagblad en de Volkskrant maar vond niets. Wel was er een bericht in de Financiële Telegraaf (6), het Nederlands Dagblad (8) en in het Reformatorisch Dagblad (7).  Ik vind dat toch erg typisch als het om zovele miljarden gaat, waarbij de Nederlandse 40 miljard mogelijk al verhoogd gaat worden omdat er plannen zijn om het fonds al op te rekken naar 1 biljoen euro (1000 miljard, 4)
   
  WANNEER GAAT HET BEHANDELD WORDEN?
  Ook is het onduidelijk wanneer het verdrag in de tweede kamer behandeld gaat worden. Aanvankelijk werd gedacht aan 1 maart, waarschijnlijk gebaseerd op een melding op de site van de tweede kamer (9). Op die dag wordt bepaald op welke wijze de behandeling van het ratificatietraject gaat plaatsvinden. In een brief naar de SP-fractie van de Tweede kamer kreeg S.Z. het volgende antwoord op 17 februari 2012, waaruit blijkt dat het nog wel even kan gaan duren. Mocht iemand overigens een overzicht hebben van wanneer de ratificaties in de andere eurozone landen plaatsvinden voeg een reactie toe onderaan dit bericht.
   

  Geachte S.Z.,

   

  Het ESM-verdrag is door het kabinet verstuurd naar de Raad van State voor advies. Daarna wordt het advies van de Raad van State en de goedkeuringswet van het ESM-verdrag naar de Tweede Kamer gestuurd voor behandeling. Vervolgens gaat de Commissie Financiën besluiten hoe het voorstel te behandelen. Waarschijnlijk komt er eerst een technische briefing, een schriftelijke vragenronde alvorens het wordt aangemeld voor plenaire behandeling. De voorzitter van de Kamer beslist over wanneer de agenda ruimte laat voor behandeling.

   

  Zoals ziet zijn er nog vele stappen te nemen, is de precieze behandeling nog niet zeker en dus valt het tijdstip niet precies te geven. Waarschijnlijk zal de behandeling over een paar maanden plaatsvinden.

  In de Kamer is er waarschijnlijk een meerderheid van CDA, VVD, D66, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en de PvdA. Tegen zijn de SP, PVV en de Partij voor de Dieren.

  Met vriendelijke groet,

  Alexander van Steenderen


  Medewerker Europese Zaken / Personeelszaken

  Tweede Kamerfractie SP

   
   
  VOETNOTEN
  Lees meer...
  Op dinsdag 21 februari 2012 is er in het Franse parlement een stemming geweest over de ratificatie van het financiële gedrocht dat het 'Europees Stabiliteitsmechanisme' (ESM) wordt genoemd. Lees meer over de manier waarop dit verdrag een groepje mensen in Europa de macht geeft om - juridisch onschendbaar - miljarden euro's te eisen van bepaalde Europese landen (1, 2) die bovendien binnen zeven dagen betaald moeten worden.
   
  In Frankrijk is het verdrag helaas geratificeerd door het parlement. Er waren 256 voor, 44 stemmen tegen en bijzonder genoeg 131 onthoudingen van de Socialisten onder leiding van Francois Hollande (3).

  Op 1 maart 2012 zou de ratificatie van ESM op het programma staan in Nederland (7). De SP is kritisch en de Partij voor de Dieren is tegen (4). Er is een actie opgezet om meer bewustzijn te kweken rondom het ESM-verdrag en hoe we hiermee veel van onze eigen financiële autonomie afstaan aan Brussel (in dit geval Luxemburg waar het ESM-bestuur zal gaan zetelen).
   
  Als je de verontwaardiging deelt over deze gang van zaken en de ongekende macht die in handen van een groep bestuurders in Luxemburg tezamen met de ministers van financiële zaken komt te liggen, onder begeleiding van de kapitalistische uitbuitingsorganisatie IMF en de door de voormalige vice-voorzitter van Goldmann-Sachs bestuurde ECB (5), lees dan het artikel, geef je handtekening en verspreid de informatie via (6).
   
  Als de ratificatie echt op 1 maart 2012 gepland zou zijn dan komt de demonstratie in Den Haag op 17 maart wel wat te laat. Lees ook op (8) hoe vaag het gaat in Den Haag rondom deze ratificatie.
   
  UPDATE 24 februari: de demonstratie tegen het ESM-verdrag blijkt verschoven te zijn van Amsterdam naar Den Haag.
   
  VOETLINKS
  (1)  http://www.courtfool.info/nl_ESM_Staatsgreep_in_17_landen.htm
  (2)  http://waterput.yolasite.com/artikelen/de-geheime-bankoverval-door-de-europese-centrale-bank-het-duivelse-esm-verdrag
  (3) http://www.reuters.com/article/2012/02/22/france-socialists-europe-idUSL5E8DMAC220120222
  (4) http://waterput.yolasite.com/artikelen/het-esm-en-vscg-verdrag-over-grootschalige-financi%C3%ABle-macht-in-brussel
  (5) http://waterput.yolasite.com/english/italy-s-bankster-loyalist-mario-s-are-making-gains
  (6) http://www.courtfool.info/nl_ESM_Ratificatie_besluit_parlement.htm#chap4

  (8) http://adbroere.nl/web/nl/columns/hallo-is-er-iemand-thuis.php


  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl